Уазба6ь ашъа зихырщъааз.

 

Каци Уазаба6ьи аищабы аи7би ракъын. Уазба6ь анхацъа дрыдгылан, Кац иуамызт4 – Уабацо, уара, аамс0еи-0ауади урыдымгылакъа , уабацо1! – ща дикуан, аха имуит, иалухи.

Уи амшала д0аркт. Д0аркын, зегьакоуп, иара итъы йаи7он. Дах0аркызгьы д0ыцт. Ищъатъы имоут. Уи амшала Айъа абаагъар д0аркт. Абаагъар дахы8ан дцеит. Ашъа=гьы ирщъот4 «Айъа абаагъар шьамхышъара изым8хьаёаз» ща.

Убриоуп «Кац дызмыхъаз Уазба6ь аха7а» ща зырщъо. Кац димыхъеит. Еищаб иакъын, аха еищаб ищъатъы имуыкъа, анхацъхъы36ъа дахрыдгылаз азыщан.

Каци Уазба6ьи аищабы аи7би ракъын. Кац деищабын, Уазаба6ь деи7бын. Иашьа инапа=ы дизаамгит. Зегьакоуп , анхацъа хъы36ъа рышйа диаст.

 

Аншба А. А8суаа рфольклор.

 

Слова и история песен

Кац дызмыхәаз Озбақь ахаҵа уа

Уа радара раида уа уада уа

Уа радара раидара оу раид

Аҟәа баагәар шьамхышәара изымԥхьаӡаз

Уа анхаҩыжәлар иргәашьамхыз уа

О раида ҳо оуа раидо ҳо ҳа ҳа

Хаҵа ихаҵа Озбақь афырхаҵа уа

О раидара раидара уа раидара

Уа зыԥсадгьыл азы зыԥсаҭира иамеигӡауаз

Уа ахаҵа ихаҵа Озбақь ахаҵа о ҳо-ҳо уа 

Уо ҳо уа ради

            Уазба6ь ашъа зихырщъааз

 

Каци Уазба6ьи аищабы аи7би ракъын. Уазба6ь анхацъа дрыдгылан, Кац иуамызт4 – Уабацо, уара, аамс0еи-0ауади урыдымгылакъа , уабацо1! – ща дикуан, аха имуит, иалухи.

Уи амшала д0аркт. Д0аркын, зегьакоуп, иара итъы йаи7он. Дах0аркызгьы д0ыцт. Ищъатъы имоут. Уи амшала Айъа абаагъар д0аркт. Абаагъар дахы8ан дцеит. Ашъа=гьы ирщъот4 «Айъа абаагъар шьамхышъара изым8хьаёаз» ща.

Убриоуп «Кац дызмыхъаз Уазба6ь аха7а» ща зырщъо. Кац димыхъеит. Еищаб иакъын, аха еищаб ищъатъы имуыкъа, анхацъхъы36ъа дахрыдгылаз азыщан.

Каци Уазба6ьи аищабы аи7би ракъын. Кац деищабын, Уазаба6ь деи7бын. Иашьа инапа=ы дизаамгит. Зегьакоуп , анхацъа хъы36ъа рышйа диаст.

 

Аншба А. А8суаа рфольклор.

Песня об Озбак